1. Oświadczenie dotyczące formy wpłacania świadczeń.
 2. Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 3. Druk – uzyskanie dochodu.
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
 7. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 8. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 9. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących do 31.12.2023.
 10. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących od 01.01.2024.
 11. Załącznik do świadczenia pielęgnacyjnego od 01.01.2024.
 12. Załącznik do wniosku o zasiłek opiekuńczy.
 13. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.
 14. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
 15. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
 16. Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.
 17. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
 18. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.