WAŻNE!!! – 30 kwietnia upływa termin składania wniosków o dodatek osłonowy.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach przypomina, iż dzień 30 kwietnia 2024 r. jest ostatnim dniem, w którym można złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.
Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – do 30 kwietnia 2024 r.
  • tradycyjnie (papierowo) –do 30 kwietnia 2024 r. w MGOPS w Ropczycach, ul. Krótka 1, parter pokój nr 1.

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek osłonowy jest świadczeniem jednorazowym wypłacanym do końca czerwca 2024 roku.
Więcej informacji poniżej:
http://www.mgopsropczyce.eu/dodatek-oslonowy

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 r. polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku osobom potrzebującym w szczególności:

 

logo aoon 2022 01

logo aoon 2022 02

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje o możliwości wsparcia dla osób w wieku 60 lat i więcej.

 

logo aoon 2022 01

Gmina Ropczyce przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który będzie finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 134640,00 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach w okresie od sierpnia do grudnia 2023 r. realizował projekt socjalny „ Więcej mocy bez przemocy”. Projekt skierowany był do mieszkańców z terenu gminy Ropczyce, w tym m.in. do specjalistów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy, osób zagrożonych problemem przemocy, dotkniętych przemocą bądź uwikłanych w sytuacje trudne, kryzysowe. Były to również osoby korzystające z różnych form wsparcia z tutejszego Ośrodka.