Ropczyce, 19.09.2022 r.

Informacja dotycząca złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Upoważnienia nr SO.0052.51.2022 Burmistrza Ropczyc dla Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Ropczyce i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Podkarpackiego.

Gmina Ropczyce złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi zgodnie z kolejnością złożenia wniosków po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.


Iwona Kozubowska
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ropczycach