logo wytchn 2022

Gmina Ropczyce przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa", który będzie finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 91 555,20 zł.

Głównym celem Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 jest wprowadzenie usługi opieki wytchnieniowej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla członków rodzin, opiekunów którzy muszą podporządkowywać swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza dla nich życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem , który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację , jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, całodobową opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Usługę opieki wytchnieniowej będą mogły wykonywać:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających z karty zgłoszenia do programu;
  • osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.

Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Procedura przystąpienia do Programu:
Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia oraz załączników dostępnych na stronie www.mopsropczyce.eu.
Karty zgłoszenia, Karty zakresu czynności i Klauzule informacyjne w formie papierowej dostępne są również w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach przy ulicy Krótkiej 1.

Osoby zainteresowane lub ich opiekunowie mogą uzyskać szczegółowe informacje również telefonicznie pod numerem 17-2218494.

  1. PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA​_18​_10
  2. OGŁOSZENIE​_PROGRAMU​_OPIEKA​_WYTCHNIENIOWA​_NA​_2023​_18​_10.DOCX 0.03MB
  3. Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023
  4. Załącznik nr 2 – Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM"
  5. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022
  6. Załącznik nr 4 - Karta rozliczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach oczekuje na zgłoszenia osób chcących skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej jak również osób/kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.