Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) zwana dalej „ustawą z 15 grudnia 2022 r.”

SKŁADANIE WNIOSKU o refundację podatku VAT
za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

       I. Komu przysługuje refundacja podatku VAT?
Należy łącznie spełnić dwa warunki:
     • Warunek 1:
o Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;
     • Warunek 2:
o Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:
- w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100,- zł,
- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę,

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie dochodów uzyskanych:
     • w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2023 r.,
     • w 2022 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie po dniu 31 lipca 2023 r.

Części składowe dochodu wymienione są w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) zawierającym jego prawną definicję.

Elementy składowe dochodu:
• dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.),
• dochód z gospodarstwa rolnego,
• dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
• inne dochody nie podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny).

Uzyskiwanie i weryfikacja danych niezbędnych do weryfikacji dochodu następuje na podstawie art. 23 b ust. 1 pkt 1, 1a, 1b, 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

     II. Kto składa wniosek
Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Wynika to z przepisów, art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r., w myśl którego refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne.
Jeśli osoba, która podpisała umowę z dostawcą gazu nie może osobiście złożyć wniosku w urzędzie:
• może złożyć wniosek elektronicznie lub przez aplikację mobilną „mObywatel”
• wniosek może skutecznie złożyć inna osoba (np. inny członek gospodarstwa domowego) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienioną osobę uprawnioną.

     III. Gdzie składa się wniosek
Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na adres gospodarstwa domowego:
- W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach ul. Krótka 1 (parter pokój nr 1)

     IV. Sposób złożenia wniosku

Wniosek składa się:

• na piśmie
Wzór wniosku jest dostępny w urzędach, ośrodkach pomocy społecznej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/.

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:
Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/.
Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.

• przy użyciu aplikacji mObywatel
Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę:
https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1
Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

     V. Załączniki niezbędne do poprawnego złożenia wniosku:

W każdym przypadku:
• faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),
• dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.

Jeśli to niezbędne w danym przypadku:
• dokumenty zaświadczające o dochodzie
Jeżeli wnioskodawca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu, wnioskodawca nie załącza zaświadczeń dotyczących dochodów. Urząd uzyskuje dane dotyczące dochodu podlegającego opodatkowaniu poprzez usługę CSIZS Emp@tia.
Jeśli wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, należy przedstawić dodatkowe dokumenty dotyczące tych dochodów. Dokumenty te podlegają weryfikacji przez organ rozpatrujący wniosek. Takimi dokumentami mogą być na przykład:
• dowód zasądzenia alimentów,
• informacje o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego,
• informacje o przyznanym stypendium,
• informacja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego.

     VI. Termin złożenia wniosku

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:
• do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
• po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Do dnia 29 lutego 2024 r., termin 30 dni od dnia otrzymania faktury nie ma praktycznego zastosowania i ma charakter instrukcyjny.
Wniosek składany po dniu 29 lutego 2024 r. może obejmować jedynie fakturę, którą odbiorca otrzymał w ciągu ostatnich 30 dni.

Definicje ustawowe:

• gospodarstwo domowe – osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Definicja zawarta w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
• odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym - odbiorca końcowy dokonujący zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym. Definicja zawarta w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723),
• paliwa gazowe to gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia. Definicja zawarta w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723),

Informacje:

• Faktura VAT rozliczeniowa dokumentuje rzeczywiste dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
• Dowód zapłaty za fakturę VAT: każdy dokument bankowy lub księgowy stwierdzający zapłatę, oświadczenie sprzedawcy paliw gazowych, że faktura została opłacona.
• Decyduje miejsce zamieszkania nie zameldowania; jeśli składający wniosek dysponuje kilkoma budynkami lub lokalami na terenie różnych gmin, tylko jeden z nich będzie stanowić lokalizację danego gospodarstwa domowego.

 

Poradnik dla wnioskodawców.

Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska.