logo wytchn 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku osobom potrzebującym w szczególności:

 

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany w 2023 roku jest współfinansowany ze środków budżetu państwa. Wartość uzyskanego dofinansowania w ramach dotacji celowej na realizację zadania w 2023 r. wynosi 159 300,00 zł. Środki własne Gminy Ropczyce przeznaczone na ten cel w 2023 r. wynoszą 106 200,00 zł. Całkowity koszt zadania w 2023 r. wynosi zatem 265 500,00 zł.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.