W dniach od 25.06 do 27.06.2023 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizował projekt socjalny pn. „Wspólny czas”. Głównym partnerem realizowanego przedsięwzięcia był Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach – wszystkie działania zaplanowane w projekcie przeprowadzono na terenie tej placówki przy aktywnym udziale terapeutów.

logo aoon 2022 01

logo aoon 2022 02

Gmina Ropczyce przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023. Program dofinansowany jest w 80% z rezerwy celowej Budżetu Państwa i realizowany jest jako zadanie własne Gminy Ropczyce. Całkowita wartość zadania to kwota 24 600,00 zł, w tym dotacja 19 680,00 zł oraz wkład własny Gminy Ropczyce – 4 920,00 zł

logo wytchn 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku osobom potrzebującym w szczególności:

 Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) zwana dalej „ustawą z 15 grudnia 2022 r.”

SKŁADANIE WNIOSKU o refundację podatku VAT
za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

       I. Komu przysługuje refundacja podatku VAT?
Należy łącznie spełnić dwa warunki:
     • Warunek 1:
o Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;
     • Warunek 2:
o Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:
- w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100,- zł,
- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę,