Dodatek osłonowy to wsparcie dla gospodarstw domowych w Polsce, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach w komórce ds. świadczeń rodzinnych na parterze pokój nr 1 do 31 października 2022 r.

• wniosek złożony do 31 lipiec 2022r zostanie rozpatrzony z dochodami za 2020 rok,
• wniosek złożony w okresie od 01 sierpnia 2022r do 31 października 2022r z dochodami za 2021 rok.

Wypłata dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

logo aoon 2022 01

logo aoon 2022 02

Gmina Ropczyce przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Program w całości sfinansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -całkowita wartość zadania to kwota 92 350,00 zł.

Gmina Ropczyce przystępuje do realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów, który będzie polegał na poprawie bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Przypominamy, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) od 1 stycznia 2022 r. obsługą programu 500+ zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
MGOPS w miesiącu maju br. zakończył realizację wypłat świadczeń 500+ przyznanych przed 1 stycznia 2022 do końca okresu świadczeniowego 2021/2022 tj. do 31 maja 2022 r.