logo aoon 2022 01

logo aoon 2022 02

Gmina Ropczyce przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Program w całości sfinansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -całkowita wartość zadania to kwota 92 350,00 zł.

Gmina Ropczyce przystępuje do realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów, który będzie polegał na poprawie bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Przypominamy, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) od 1 stycznia 2022 r. obsługą programu 500+ zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
MGOPS w miesiącu maju br. zakończył realizację wypłat świadczeń 500+ przyznanych przed 1 stycznia 2022 do końca okresu świadczeniowego 2021/2022 tj. do 31 maja 2022 r.

logo aoon 2022 01

logo aoon 2022 02

Gmina Ropczyce po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" – edycja 2022. Całkowita wartość dofinansowania: 129 296,00 zł.

logo wytchn 2022

Gmina Ropczyce przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa", który będzie finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 78 336,00 zł.

Głównym celem Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 jest wprowadzenie usługi opieki wytchnieniowej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla członków rodzin, opiekunów którzy muszą podporządkowywać swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza dla nich życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem , który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację , jak również na załatwienie niezbędnych spraw.